De precisie van morgen - Ervaar het vandaag | AMAZONE

Terug

Allgemeine Nutzungsbedingungen für die App „mySeeder“

Algemene gebruiksvoorwaarden voor de App “mySeeder“

1. Aanbieder

AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG (“AMAZONE“)

Handelsrechtbank van het Amtsgericht Osnabrück

Handelsregisternummer: HRA 2716

BTW-nummer: DE117583895

Am Amazonenwerk 9-13
D-49205 Hasbergen – Duitsland

Telefoon: +49 (0)5405 501-0
Fax: +49 (0)5405 501-147Dreyer
E-Mail: amazone@amazone.net
Domein: https://amazone.net/de

Directeur:

HD International SE (Societas Europaea), vertegenwoordigd door de directeurs Ludger Braunsmann, Dr. Stephan Evers, Andreas Hermeyer en Dr. Rainer Resch

biedt u met de mySeeder-applicatie (vanaf nu “mySeeder-App“ genaamd) een toepassing die het u mogelijk maakt snel en eenvoudig uw AMAZONE-zaaimachine te kalibreren.

Vergeet niet dat u voor het gebruik van de mySeeder-App een mobiel apparaat en eventueel andere hardware nodig heeft.

2. Geldigheid

2.1 Deze gebruiksvoorwaarden (vanaf nu “Gebruiksvoorwaarden” genoemd) gelden voor het gebruik van de door ons aangeboden mySeeder-App en alle daarmee in verband staande diensten.

2.2 De actuele versie van deze gebruiksvoorwaarden kunt u steeds op de website [ https://www.amazone.net/de/produkte-digitale-loesungen/digitale-loesung/software/agapps/nutzungsbedingung-myseeder-66378 ] en in de mySeeder-App raadplegen, opslaan en printen. Wij behouden ons het recht voor veranderingen aan de gebruiksvoorwaarden aan te brengen die geen betrekking hebben op belangrijke contractuele bepalingen. Belangrijke contractuele bepalingen zijn bepalingen die betrekking hebben op de voornaamste verplichtingen van de contractuele partijen of die voor de rest de equivalentieverhouding tussen de contractuele partijen in aanzienlijke mate medebepalen.

2.3 Voor het gebruik van de store om de app te verkrijgen gelden de voorwaarden van de betreffende store die zich op uw toestel richt. Herroept u de voorwaarden van de betreffende store voor de aankoop van de App van deze gebruiksvoorwaarden herroept, dan hebben deze gebruiksvoorwaarden voorrang.

3. Afsluiten en object van het contract

3.1 Stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden en de verklaring inzake de gegevensbescherming (zie nr. 12) (wanneer u op “Instemmen“ klikt), komt tussen u en ons een contract over het gebruik van de mySeeder-App overeenkomstig deze gebruiksvoorwaarden tot stand.

3.2 Wij verlenen u daarmee het enkelvoudige, niet overdraagbare recht om de mySeeder-App voor de verbetering van de aanbrenging van uw meststof met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden te gebruiken. Daarvoor stelt de mySeeder-App u diverse informatie en diensten ter beschikking. U heeft alleen het recht die door mySeeder-App weergegeven informatie voor dit doel te gebruiken. Een commercieel gebruik of verspreiding van de informatie is niet toegelaten.

3.3 U heeft niet het recht de App volledig of gedeeltelijk te reproduceren. Verder is het u verboden de mySeeder te decompileren.

4. Gebruiksvoorwaarden

4.1 Het gebruik van de mySeeder-App impliceert in de regel het volgende:

- Het gebruik van de mySeeder-App is alleen mogelijk met een AMAZONE-machine.

- De AMAZONE-machine moet met een terminal en het Seeder Connect Pakket uitgerust zijn.

- Het gebruik van de mySeeder-App impliceert absoluut de aanmelding via uw persoonlijke myAmazone-gebruikersaccount.

4.2 Om de mySeeder-App te kunnen gebruiken, heeft u verder een mobiel toestel nodig dat de volgende technische vereisten moet vervullen:

- een beeldschermgroote van min. 4,5 inch. Op basis van technische ontwikkelingen en de mobiele toestellen evenals de mySeeder-App worden de technische vereisten regelmatig aangepast, waarover wij u constant zullen informeren. Wij maken er u vandaag al op attent dat toekomstige veranderingen van de technische vereisten ertoe kunnen leiden dat u de mySeeder-App niet meer of niet meer in volle omvang kunt gebruiken.

4.3 Verder heeft u voor het gebruik van de mySeeder-App (afhankelijk van de functie) de volgende hardware nodig:

- AMAZONE Bluetooth adapter (inbegrepen in het Seeder Connect Pakket)

De hardware moet in uw AMAZONE-machine correct geïnstalleerd en bedrijfsklaar zijn en et mobiele apparaat moet verbonden zijn met het internet/het mobiele telefoonnet.

4.4 Het gebruik van de mySeeder-App impliceert de eenmalige vrijschakeling van de App op uw mobiele toestel het gebruik van een internetverbinding met voldoende datatransmissiesnelheid. Hierdoor kunnen kosten ontstaan die door u gedragen moeten worden. Vergeet niet dat het gebruik in volle omvang van de mySeeder-App daarom ruimtelijk beperkt kan zijn tot de ontvangst- en verzendingszone van de radiostations van uw provider.

4.5 De dienst van de mySeeder-App is alleen beschikbaar in Duitsland, Frankrijk, Nederland, België, Denemarken, Zwitserland, Noorwegen, Zweden, Finland, Polen, Ierland, Letland, Estland, Roemenië en het Verenigde Koninkrijk.

5. Functies van de mySeeder-App, diensten

5.1 De functies van de mySeeder-App bevatten:

- Kalibratieproces aan de zaaimachine voor elke doseerder uitvoeren en het resultaat direct naar de machine overdragen

- Legen van de zaaimachine

5.2 Wij behouden ons het recht voor de diensten van de mySeeder-App te wijzigen, indien deze wijziging met het oog op de volledige omvang van de overeengekomen dienst redelijk is. een wijziging van de diensten is in het bijzonder toegelaten wanneer:

- bijkomende functies of een uitbreiding van bestaande functies aangeboden worden;

- de wijziging van de diensten niet onvermijdbaar, maar op basis van technische vernieuwingen of nieuwe regelgevende vereisten noodzakelijk is;

- voor de verwezenlijking van de diensten belangrijke calculatieparameters zich naderhand veranderd hebben, wanneer deze verandering bij het afsluiten van het contract voor ons intelligenterwijze niet voorzienbaar was, de wijziging geen belangrijke verandering van de diensten betekent en nodig is om de rentabiliteit van het aanbod van de mySeeder-App te verzekeren; of

- technische veranderingen aan de AMAZONE machine(s), waarop de dienst van de mySeeder-App betrekking heeft, deze wijziging met zich brengen.

5.3 Verdergaande wijzigingen van de diensten, waarvoor voornoemde voorwaarden niet vervuld zijn, zullen wij u schriftelijk of via een elektronische communicatiewijze (bijvoorbeeld e-mail) tijdig voor inwerkingstelling aanbieden. Deze worden bestanddeel van het contract wanneer u hiermee instemt. Stemt u niet binnen een door ons bepaalde redelijke termijn van minstens vier weken in met de aangeboden verdergaande wijziging of u herroept uw instemming, dan hebben wij het recht het bestaande gebruikscontract op de geplande datum van de inwerkingtreding van de wijziging op te zeggen. In dit geval zullen wij de door u voor de complete duur van het contract betaalde vergoeding proportioneel terugbetalen.

5.4 De in het kader van de mySeeder-App verstrekte diensten worden uitsluitend via elektronische communicatiewijzen (bijvoorbeeld internet, mobiele telefoon) uitgevoerd.

5.5 Met betrekking tot de precisie van gegevens en informatie en de beschikbaarheid van de diensten van de mySeeder-App verwijzen wij uitdrukkelijk naar cijfer 8.

6. Duur

Het recht om de mySeeder-App te gebruiken vervalt automatisch, wanneer het licentiecontract tussen dealer en klant, in het kader van het Seeder Connect Pakket, vervalt.

7. Kosten

7.1 De mySeeder-App kan kosteloos gedownload worden. Alleen voor de eventueel bijkomend nodige hardware voor bepaalde functies plus vrijschakeling van de functies (zie nr. 4) ontstaan bijkomende kosten. Verder berekenen wij geen aparte kosten binnen de duur voor het gebruik van de mySeeder-App.

7.2 De voor de datatransmissie ontstane kosten voor het gebruik van de mySeeder-App moet u zelf dragen.

8. Beschikbaarheid en garantie

8.1 Wij aanvaarden geen garantie met betrekking tot de juistheid van de ter beschikking gestelde informatie, de veiligheid van de mySeeder-App en zijn ononderbroken beschikbaarheid. De in de mySeeder-App voorgestelde instelwaarden met betrekking tot de AMAZONE-machine zijn pure aanbevelingen en vervangen in geen geval de controle door de gebruiker zelf.

8.2 Het verlenen van de diensten impliceert dat het mobiele apparaat en een AMAZONE-machine goed werken en bedrijfsklaar zijn. Een gestoorde of vertraagde datatransmissie kan daarom tot een storing van de mySeeder-App leiden. Eveneens kunnen de diensten door atmosferische voorwaarden, topografische omstandigheden, de positie van de AMAZONE-machine of fysieke hindernissen (bijvoorbeeld bruggen en gebouwen) beïnvloed worden.

8.3 Verder kan de beschikbaarheid door overmacht, inclusief stakingen, lock-outs en bevelen van overheidswege, en op basis van kortstondige capaciteitsproblemen door belastingpieken van de diensten of storingen in het bereik van telecommunicatie-installaties van derden ontstaan.

8.4 Voor de goede werking en de bedrijfsklaarheid van uw mobiele apparaat zijn niet wij, maar wel u verantwoordelijk.

9. Gebruiksaanwijzingen

De mySeeder-App kan in geen geval de bedieningshandleiding van uw AMAZONE-product vervangen. Voor de veilige bediening van een van onze producten moet u daarom altijd de bedieningshandleiding volgen. Laat de AMAZONE-machine(s), waarvoor u de mySeeder-App geboekt heeft, alleen door personen bedienen die voldoende vertrouwd zijn met en geschoold zijn in de omgang.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor storingen, onderbrekingen en slechte werking van de diensten, in het bijzonder niet in de onder nr. 8 en 9 beschreven gevallen.

10.2 Voor claims op basis van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten veroorzaakt werden, zijn wij onbeperkt aansprakelijk bij

10.2.1 verwonding van leven, lichaam en gezondheid,

10.2.2 opzettelijke of grof nalatige schending van verplichtingen,

10.2.3 garantiebeloftes, indien bestaande, en

10.2.4 alsook het toepassingsgebied van de wet inzake de productaansprakelijkheid geopend is.

10.3 Indien wij, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze agenten belangrijke contractuele verplichtingen schenden, wiens vervulling de correcte uitvoering van het contract überhaupt pas mogelijk maakt en in wiens naleving u vertrouwen mag stellen (zogenaamde kardinale plichten), eenvoudige nalatigheid, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omvang van de bij het afsluiten van het contract voorzienbare schade, waarmee typischerwijs gerekend moet worden,

10.4 Verder aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor gegevensbescherming.

11. Verkoop of permanente doorgave van de machine

11.1 U kunt uw met AMAZONE bestaande gebruikscontract inzake de mySeeder-App niet zonder onze toestemming aan derden overdragen. Dit geldt ook voor het geval dat u uw AMAZONE-machine aan derde verkoopt of permanent doorgeven

11.2 U bent verplicht de derde aan wie u uw AMAZONE-machine verkoopt of aan wie u uw AMAZONE-machine permanent doorgeeft, over alle actieve of gedeactiveerde diensten in het kader van de mySeeder-App te informeren.

12. Gegevensbescherming

In dit verband verwijzen wij naar onze verklaring inzake de gegevensbescherming voor de mySeeder-App, te raadplegen in de mySeeder-App, de betreffende store voor de aankoop van de App en onder [https://www.amazone.net/de/produkte-digitale-loesungen/digitale-loesung/software/agapps/datenschutzerklaerung-myseeder-66376].


13. Slotbepaling

13.1 De exclusieve bevoegde rechtbank is D-49205 Hasbergen, Duitsland. Wij hebben het recht ook klacht in te dienen bij de bevoegde rechtbank of bij elke andere rechtbank die overeenkomstig het nationale of internationale recht bevoegd kan zijn.

13.2 Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het UN-kooprecht is geldig.

Sales Partner

Kamps de Wild B.V.

Edisonstraat 10
6902 PK Zevenaar
Netherlands
Tel: +31 316 369111
Fax: +31 316 526354

Jean Heybroek B.V. - Tuin & Park

Wilkengade 6 - PO Boks 228 3992 LL Houten
Netherlands

Het nieuwe vlaggenschip van de ploegen: AMAZONE halfgedragen wentelploeg Tyrok 400

Meer capaciteit door hogere snelheid met minimale slijtage
Met de Tyrok 400 introduceert AMAZONE nu een geheel nieuw ontwikkelde halfgedragen wentelploeg met 7, 8 of 9 scharen voor de 400 pk-tractorklasse. De belangrijkste kenmerken van deze ploeg zijn hogere capaciteit, zelfs bij permanente belasting, perfecte werkkwaliteit en uitstekende stabiliteit. Tegelijkertijd biedt de Tyrok door zijn zeer eenvoudige, veilige en nauwkeurige verstelbaarheid zeer veel...

Maximale capaciteit en precisie op één as

De nieuwe grootte: AMAZONE getrokken veldspuit UX Super tot 9.000 l nominale inhoud en 42 m werkbreedte
AMAZONE breidt de familie UX getrokken veldspuiten uit met de krachtige typen UX 7601 Super met 8.000 l en UX 8601 Super met 9.000 l werkelijke inhoud. Dankzij de consequente voortzetting van het compacte AMAZONE-machineontwerp combineren de nieuwe modellen een tankinhoud tot 9.000 l en een spuitboombreedte tot 42 m met de goede wendbaarheid en hoge...

demopark zilveren medaille voor de IceTiger winterdienststrooier

Aan AMAZONE werd op de vakbeurs demopark 2021 de zilveren medaille voor de IceTiger winterdienststrooier toegekend. De erkende vakjury beloonde de nieuwe aanbouwstrooier, die is uitgerust met het innovatieve Smart Precision System voor zout- en pekeltoepassing.

AMAZONE locaties

De wereld van AMAZONE: AMAZONE produceert sinds de oprichting in 1883 landbouw- en openbare diensten technologie. Inmiddels op 9 locaties wereldwijd met circa 1.900 medewerkers. Als wereldwijde aanbieder wordt nu ongeveer 80% van de productie verkocht in meer dan 70 landen.